This is for the Realms we have mapped....

Player name Realm Power Alliance
Sun Tsu Anatotitan #433 7,117,937,204,524,988 Knights Templar
SUN TsU Crépuscule #201 20,534,353 REVE DE GLOIRE
sun tsu Seriema #222 11,435,338 art of war
sun tsu Pearl #2 197,386 Western Coastal Empire
Sun Tsu Kildeer #277 28
sun tsu Flameback #307 28