This is for the Realms we have mapped....

Player name Realm Power Alliance
Vrda Anatotitan #433 9,051,760,243,717,072 ZebraHeads
Vrda Phou Bia #410 812,568,349,987,429 Nehalem United
Vrda Yukon #98 8,796,216,464 ZebraHeds
Vrda Nehalem #61 220,110,941
Vrda Chinook #216 111,230,247 ZebraHeads
Vrda Bradycneme #448 86,657,016
Vrda Gallinule #228 86,416,869 Dragon force
Vrda Raritan #360 78,210,114 Yugoslavia