This is for the Realms we have mapped....

Player name Realm Power Alliance
XXXBOMBERXXX Kelvin #465 7,088,878,632,586,536 Xx Avenger of Blood xX
XXXBOMBERXXX Köppchen #164 596,631,939 Neue Alli